O NAS

 
O nas
Kadra trenerska
Regulamin
RODO
 
REGULAMIN CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO „KRAKOWSKA 98”

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy członkowskiej,a także pozostałych użytkowników Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Krakowska 98”, zwanego dalej „Centrum”.
 
I Członkostwo
1. Uzyskanie członkostwa w Centrum następuje poprzez podpisanie umowy członkowskiej i zapoznanie się z regulaminem Centrum, a także uiszczenie opłaty za zajęcia i wyrobienie karty członkowskiej.
2. Kierownictwo Centrum zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej bez podawania przyczyn.
3. Opłata wpisowa zostaje uiszczona przy pierwszej wizycie w Centrum i pozwala jednocześnie na jednorazowe wejście na zajęcia zorganizowane lub siłownię.
4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
5. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Centrum. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.
6. Warunkiem wejścia do Centrum i korzystania z usług Centrum jest pokazanie w recepcji Karty oraz dokumentu tożsamości, a także opłacenie zajęć lub okazanie karnetu.
7. W przypadku nieokazania kartnetu należy złożyć oświadczenie o posiadaniu opłaconego karnetu, co zostanie sprawdzone w systemie komputerowym. Nie można składać oświadczenia przy dwóch kolejnych wejściach.
8. W przypadku zgubienia karnetu, wydanie duplikatu możliwe jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 złotych.
9. Osoby, które ukończyły 16-ty rok życia, ale nie osiągnęły pełnoletności zobowiązane są do przybycia z rodzicem lub prawnym opiekunem. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do podpisania umowy członkowskiej za osobę niepełnoletnią.
10. W przypadku dzieci, które uczęszczają na zajęcia zorganizowane, wszelkie formalności dokonywane są przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 
II Ceny i usługi
 
1. Cennik usług świadczonych w Centrum ustalany jest przez Kierownictwo Centrum.
2. Cennik podawany jest do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej oraz w recepcji Centrum.
3. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin, a w przypadku rezygnacji wartość karnetu nie jest zwracana.
4. Istnieje możliwość przeniesienia karnetu na innego członka klubu, za dopłatą wynoszącą 30 procent wartości karnetu. Termin wykorzystania karnetu nie podlega zmianie.
5. Nie można łączyć promocji i obniżek cen, można korzystać tylko z jednej promocji przy zakupie jednego karnetu.
6. Dla osób korzystających z kart lojalnościowych firm, z którymi Centrum podpisało umowę o współpracy, zostanie opracowany inny cennik, który zostanie podany do publicznej wiadomości.
7. Sprzedaż karnetów może zostać ograniczona gdy liczebność grupy będzie tego wymagać.
8. Istnieje możliwość sporządzenia specjalnej oferty dla przedsiębiorstw, które chcą nawiązać współpracę z Centrum.
9. Cena karnetu nie obejmuje ubezpieczenia, członkowie muszą ubezpieczyć się we własnym zakresie.
10. W przypadku karnetów obejmujących zajęcia dla dzieci, gdy dziecko było maksymalnie na 2 zajęciach w miesiącu, w kolejnym miesiącu rodzic ma prawo do zniżki na zajęcia w wysokości 30 procent.
11. W przypadku gdy dziecko w ogóle nie było na zajęciach karnet może być wykorzystany w kolejnym miesiącu.
12. W przypadku wykupienia abonamentu (dotyczy siłowni) możliwe jest zgłoszenie dwóch tygodniowych okresów przerwy w korzystaniu z usług Centrum (w przypadku półrocznego abonamentu) lub czterech tygodni (w przypadku rocznego abonamentu).
13. Karnet dotyczący zajęć Judo z elementami samoobrony oraz zajęć dla dzieci obejmuje okres miesiąca, licząc od pierwszego dnia miesiąca. Kupując pierwszy karnet miesięczny, cena jego pomniejszona jest proporcjonalnie o zajęcia, które już przepadły.
14. Karnet miesięczny na zajęcia fitness, siłownię czy Functional Rack obejmuje okres miesiąca począwszy od pierwszych zajęć, w których uczestniczy osoba posiadająca karnet.
15. Przy zakupie karnetu należy go wykorzystać w czasie 3 miesięcy od dnia zakupu.
 
III Prawa i obowiązki Członka
1. Członek Centrum może korzystać z usług w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług.
2. Osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z zajęć fitness, siłowni oraz sauny jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.
4. Dzieci uczęszczające na zajęcia Judo, tańca lub innych form aktywności, mają prawo przebywać jedynie na parterze i nie mogą korzystać z innych usług Centrum.
5. Korzystający z usług Centrum zobowiązani są do zachowania podstawowych zasad higieny osobistej i czystości.
6. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
7. Członkowie zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Po zakończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt na miejsce do tego wyznaczone. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone w recepcji.
8. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
9. Na niektórych zajęciach wymagany jest specjalistyczny sprzęt. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym przed rozpoczęciem uczęszczania na zajęcia.
10. Każdy Członek korzysta z zajęć na własną odpowiedzialność. W przypadku dolegliwości i schorzeń Członek powinien zgłosić to prowadzącemu zajęcia.
11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia członka klubu wywołanego nieodpowiednim doborem ćwiczeń lub nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia i niestosowania się do regulaminu.
13. Członek Centrum korzysta z usług na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Centrum żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia chyba, że zostało to spowodowane przez personel Centrum w sposob zawiniony.
14. Przed korzystaniem ze sprzętu należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi. W razie niejasności należy skontaktować się z odpowiednim instruktorem.
15. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi ) powinny być
wykonywane przy asekuracji innej osoby.
16. W przypadku zajęć zorganizowanych istnieje możliwość odrobienia zajęć po uzyskaniu takiej zgody w recepcji Centrum oraz jeśli umożliwia to grafik (jednych w ciągu miesiąca). Odrobienie zajęć musi mieć miejsce w trakcie okresu objętego wykupionym karnetem.
17. W przypadku odwołania zajęć przez Centrum, zostanie taka informacja podana na stronie internetowej oraz w Centrum. W kolejnym miesiącu cena karnetu będzie obniżona proporcjonalnie do ilości odwołanych zajęć.
18. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć zorganizowanych, redukcji liczby godzin zajęć i zmiany instruktora.
19. Z siłowni mogą korzystać osoby niepełnoletnie które ukończyły 16 lat tylko za pisemną zgodą rodzicow.
20. Aby zachować higienę w miejscu treningowym podczas treningu siłowego i fitness należy korzystać z ręcznika.
21. Osoby naruszające zasady porządku w Centrum będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osob rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Centrum oraz postanowienia niniejszego regulaminu,
Centrum może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji wykluczenia członka nie ma zwrotu równowartości niewykorzystanego karnetu.
22. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środkow odurzających, narkotykow i sterydow. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych używek nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
23. W czasie remontu, konserwacji i innych tego typu czynności Centrum lub jego część może zostać zamknięta. Informacje o tym fakcie udostępnione zostaną w budynku Centrum oraz na stronie internetowej.
24. Z sauny mogą korzystać pełnoletni członkowie lub osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat pod opieką pełnoletniego opiekuna.
25. Osoby korzystające z sauny zobowiązane są wchodzić do nich w klapkach.
26. W saunie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Instrukcja korzystania z sauny będzie dostępna w pomieszczeniu, w którym sauna się znajduje. Należy się podporządkować tym instrukcjom.
27. W saunach obowiązuje zakaz wnoszenia pojemnikow szklanych.
28. W szatniach i pod natryskami obowiązuje nakaz noszenia , a przed wejściem do sauny należy obowiązkowo skorzystać z prysznica.
29. Saunę uruchamia pracownik Centrum.
30. Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Centrum sprawują ogólny nadzor nad przestrzeganiem regulaminu a osoby przebywające w nim zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
31. Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez Centrum, nie mogą prowadzić zajęć poza grafikiem bez pisemnej zgody Właściciela Centrum.
32. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
33. Po treningu klient obowiązany jest oprożnić zajętą szafkę. Personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu. Rzeczy pozostawione w szafkach będą początkowo przechowane w
magazynie, a po tygodniu nieodebrania z magazynu - oddawane do Caritas lub innej organizacji społecznej.
34. Członek jest obowiązany opuścić sale treningowe najpoźniej 10 minut przed godziną zamknięcia, a także budynek Centrum nie później niż o godzinie zamknięcia.
35. Skargi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi Centrum w formie pisemnej w recepcji.
36. W przypadku zgubienia kluczyka od szafki, osoba ta zobowiązana jest do opłaty w wysokości 50 złotych, ponosząc w ten sposób koszt wymiany zamka szafki.
 
IV. Postanowienia końcowe
1. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu.
2. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Centrum będą udostępniane na stronie internetowej oraz w recepcji Centrum.
3. W Centrum zostały zamieszczone kamery w celu poprawienia bezpieczeństwa w budynku. Wszelkie próby kradzieży niezwłocznie zostaną zgłoszone Policji.
4. Osoby nie będące członkami, korzystające z kart lojalnościowych podmiotów współpracujących z Centrum są także zobowiązane do przestrzegania regulaminu i obejmują je te same obowiązki co Członków.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Centrum.
 

 

OFERUJEMY M.IN.
 
KONTAKT
 
Adres:
Telefon:
E-mail:
Krakowska 98, 50-424 Wrocław
575-020-746
kontakt@krakowska98.com
 
Start  |  Cennik  |  Grafik  |  Promocje  |  Konkursy  |  Galeria  |  Współpraca  |  Kontakt © Krakowska 98. Wszelkie prawa zastrzeżone 2012.
projekt i wykonanie: hajime studio